Psychologické testy

Psychologické testy mohou být nejen zajímavou kratochvílí, ale i efektivním nástrojem sebepoznání.

Tvorba jakéhokoliv profesionálního testu je záležitostí několika let, a podílejí se na ní odborníci na dané téma (např. osobnostní rysy) a na tvorbu testů (psychometrie). Dále několik stovek lidí jako reprezentativní vzorek populace, a odborná veřejnost, která test akceptuje jako věrohodný (měří to, co tvrdí, že měří) a spolehlivý (měří to relativně přesně). Produktem je samotný test a rozsáhlý popis, jak ho zadávat a vyhodnocovat. K těmto testům pak mají přístup pouze psychologové – pokud by totiž testy byly veřejně známé, existovala by možnost manipulace výsledků, a také riziko, že budou chybně (většinou přehnaně) interpretovány.

Psychologické testy můžeme zjednodušeně rozdělit na výkonové (měří např. pozornost), a osobnostní (vypovídají něco o osobnosti). Oba druhy Vám poskytnou realistický náhled na to, jak jste na tom s nějakým výkonem či osobnostními rysy ve srovnání s konkrétní populací. Testy, které nabízím, jsou zakoupené od jejich výhradního českého nebo slovenského dodavatele, jsou tedy přeložené a přizpůsobené naší populaci.

Urbanův figurální test tvořivého myšlení (TSD-Z) – poskytuje odhad kreativního potenciálu osobnosti. Úkolem probanda je libovolně dotvořit načrtnutou kresbu, která pak odhalí různé stránky kreativního potenciálu.

Dotazník motivace výkonu – umožňuje reflexi Vašeho postoje k práci či studiu (hodnotí se výkonové chování, ctižádostivost, apod.). Počet otázek 52, bez časového limitu, výsledkem je skóre na třech škálách.

PSSI – moderní osobnostní dotazník s propracovaným teoretickým pozadím. Popisuje 14 individuálních stylů osobnosti člověka (např. sebejistota, rezervovanost, optimismus apod.). Interpretace výsledků bývá pro klienty většinou zajímavá a inspirativní.

Test kresby stromu – jde o tzv. projektivní osobnostní test, který na rozdíl od dotazníků umožňuje vyjádřit široké spektrum osobnostních charakteristik volnou kresbou. Není třeba se obávat že „neumíte kreslit“ – nehodnotí se realističnost ani umělecký dojem. Na druhé straně, vyhodnocování a interpretace projektivních testů nebývá jednoznačná a vyžaduje zkušenosti s konkrétním testem.

Ravenove Progresivní Matrice pro pokročilé (RAPM) – pravděpodobně nejpoužívanější test inteligence na světě. Má 36 položek a časový limit 40 minut, položky sestávají z 3×3 symbolů kde jeden vždy chybí. Původně byl vytvořen pro měření nadprůměrné inteligence, ale jelikož desetiletími se jeho náročnost snížila, stal se zlatým standardem v běžné praxi, psychologickém výzkumu, a např. i v organizaci Mensa. Tento test měří tzv. fluidní inteligenci – schopnost uvažování v situacích, kde nelze využít předešlé zkušenosti. Jejím teoretickým doplňkem je krystalizovaná inteligence – soubor nabytých vědomostí a zkušeností (např. slovní zásoba). Při měření IQ je velmi důležitá interpretace (např. že dnes již IQ neodráží poměr fyzického a mentálního věku, ale percentil výkonu v populaci, a že inteligence skoro nijak nesouvisí s pocitem štěstí, sociálními schopnostmi, morálními hodnotami, osobnostními charakteristikami atd.). Volitelně Vám vystavím osvědčení o absolvování testu.

Bochumský Matricový test – moderní test fluidní inteligence původem z Německa, principiálně podobný RAPM. Obsahuje 40 položek, každá má 5×3 symbolů, časový limit je 80 minut. Je vhodnější na rozlišování nadprůměrné inteligence, ale samotné IQ udává spíše orientačně.  Volitelně Vám vystavím osvědčení o absolvování testu.

STAI – dotazník pro měření úzkosti jako aktuálního stavu, a úzkostlivosti jako dlouhodobého rysu. Obsahuje 40 položek bez časového limitu. Úzkost může být v subjektivně nových či významných situacích normální psychosomatická reakce. Na druhé straně, pokud bývá pravidelně neúměrná situacím a nedá se kontrolovat, může být užitečné zabývat se jejími příčinami. Dotazník STAI nezohledňuje Vaši konkrétní situaci nebo osobnost, ale poskytuje základní náhled na to, jak jste na tom s hrubou mírou úzkosti a úzkostlivosti v porovnání s ostatními lidmi.